ACASĂSMID/PROIECTUL AZIProiectul in imaginiColectarea selectiva Compostare individualaPROIECTUL AZIDESPRE NOIAchizitiiLEGISLAȚIEServiciu de SalubrizareGestionarea DeșeuriDOCUMENTE ADI ECOHOTĂRÂRI A.G.A.Hotarari A.G.A. pag2Hotarari AGA pag.3Hotarari AGA pag4Hotarari AGA pag 5Hotarari AGA pag 6DECIZII CONS. DIRECTORDecizii CDCONVOCATOARE A.G.A.CONVOCATOARE AGA PAG.2CONVOCATOARE AGA PAG.3CONVOCATOARE CONS. DIRECTORPROCESE VERBALE SEDINTA AGADOCUMENTE SEDINTA AGADOCUMENTE SEDINTEDOCUMENTE SEDINTE PAG.2Locuri de muncaCONTACT
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ECO SIBIU
Untitled-TrueColor-01.jpg descărcare (2).jpg descărcare.jpg descărcare (1).jpg
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © 2014 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EcoSibiu | Web Design by Bârcă Octavian
descărcare.jpg unnamed.png
Ordinul Ministerial al Ministerului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor pentru mediul de viață al populației. • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificărileși completările ulterioare; • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; • Ordonanța Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizareaFondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din parteaUniunii Europene și care aprobă Normelepentruconstituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID, cu modificările și completările ulterioare; • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; • Legea nr. 51/2006 a serviciilorcomunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin OUG nr. 13/2008 lege generală; • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare aduse prin OUG nr. 92/2007 și Legea nr. 224/2008 lege specială; • Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005; Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare • Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; • Ordinul ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților; • Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; • Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților; • Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentruServiciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC);
LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE